REVIZOR

Revizor je nezavisna platforma za poticanje istraživanja i afirmaciju kulture čiji cilj je upoznavanje novih vidova naučnog i umjetničkog djelovanja i otvaranje ka njihovoj nesmetanoj produktivnosti.

Podvlačeći važnost interdisciplinarnog naučnog djelovanja sa laganim fokusom na humanističke nauke, kao i raznih vidova umjetničkih praksi, Revizor se pozicionira kao inkubator kulturnog pluralizma i saradnik na njihovoj realizaciji na prostoru cijele Bosne i Hercegovine sa naglaskom na grad Bihać.

Misija platforme Revizor je da inicira nova razmišljanja, da potiče na interakciju između akademskih i kulturnih institucija i društva, te da otvara nove prostore saradnje, transfera znanja i drugih vidova naučnog i umjetničkog iskustva. Centralni dio programa Revizor jeste stipendiranje naučno-umjetničkih projekata, organiziranje akademskih i kulturnih događaja, te uspostavljanje rezidencijalnog naučnog i umjetničkog istraživačkog boravka naprostoru grada Bihaća.

Revizor je uspostavljen u jesen 2016. godine i registriran je kao fondacija na nivou bosanskohercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Tijela zadužena za nesmetan rad platforme su Upravni odbor (Alma BosnićŠeherzada DžafićDžalila Muharemagić) i Direktor (Irfan Hošić).
Revizor je nezavisna i neprofitna organizacija koja se finacira iz privatnih donacija.