Džalila Muharemagić

Džalila Muharemagić je magistrirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Zaposlena je na Univerzitetu u Bihaću kao stručni savjetnik za naučno-istraživački rad u Uredu prorektora za NIR i među-univerzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, gdje je od 2012. godine radila na vođenju i stručnoj podršci u nizu projekata među kojima su Tempus, Erasmus+ i drugi projekti. Dobitnica je Rektorove nagrade za uspjeh u toku I ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, nakon čega je izabrana u akademsko zvanje asistenta, a kasnije višeg asistenta na Odsjeku za engleski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Oblast istraživanja kojim se bavi jeste Engleski jezik u funkciji struke, a za ovu oblast istraživanja ostvarila je i stipendije Ambasade SAD-a u BiH 2013., te Austrijske agencije za međunarodnu mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživačkom radu 2016. godine. Osim toga, dobitnica je i Erasmus+ stipendije za međunarodnu kreditnu mobilnost za obuku osoblja za međunarodnu saradnju na Univerzitetu NOVA de Lisboa iz Portugala 2017. godine.